امروزه استفاده استخرها بسیار گسترده شده است و در کنار آن استفاده از سونا و جکوزی نیز خالی از لطف نیست.

اما اخیرا سوالات ضد و نقیضی برای افراد به وجود آمده است که آیا سونا و جکوزی و یا حتی حوضچه ی آب سرد برای افراد مضر است یا مفید؟؟آیا حوضچه ی آب سرد باعث جوانی پوست می شود؟؟یا در مقابل آن جکوزی موجب پیری پوست می گردد ؟؟؟

در ادامه دکتر خلیل صداقت پیشه به تک تک این سوالات پاسخ می دهد:

افرادی که پوست شان چرب است توصیه می شود به سونای خشک بروند و افرادی که پوست خشک دارند توصیه می شود به سونای خشک نروند زیرا پوست شان را خشک تر می کنند این ها باید به جای سونای خشک به سونای مرطوب یا همان سونای بخار بروند.

در سونای خشک چربی اضافی پوست دفع می گردد اما کسانی که پوست خشک دارند پوستشان خشک تر شده و همین امر باعث خارش و چروکیده شدن پوست گردد.

همچنین این افراد بهتر است زمان خیلی کوتاهی از جکوزی استفاد ه کنند و بلافاصله پس از بیرون آمد ن از آن، کل بد ن خود را با لوسیون چرب کنند . به طور کلی مد ت زمان قرار گرفتن د ر این محیط ها نباید خیلی طولانی باشد ؛ ۵ تا ۱۰ د قیقه کفایت می کند .

حتما با دمپایی به سونا بروید
احتمال انتقال بیماری های پوستی به خصوص زگیل کف پا د ر محیط استخر، سونا و جکوزی بسیار زیاد است بنابراین توصیه می شود افراد حتما از د مپایی شخصی استفاد ه کنند . د مپایی های عمومی موجود د ر استخر می توانند شما را د ر خطر انتقال قارچ و زگیل قرار د هند . علاوه براین توصیه می شود حتما بعد از بیرون آمد ن از آب، د وش بگیرید و لابه لای انگشتان خود را به خوبی با آب و صابون یا شامپو بشویید زیرا شست وشو باعث می شود خیلی از آلود گی های موجود د ر آب استخر و جکوزی از روی پوست پاک شوند ، اما اگر آلود گی د رون پوست مستقر شود د یگر نمی توان آن را با شست وشو از بد ن بیرون کرد .

خانم های باردار استفاده نکنند
د کتر اشرف الساد ات جمال، متخصص زنان و زایمان، فوق تخصص پریناتولوژی(حاملگی پرخطر)، د انشیار د انشگاه علوم پزشکی تهران: استفاد ه از سونا و جکوزی د ر د وران حاملگی مجاز نیست زیرا بالا رفتن حرارت بد ن ماد ر می تواند به جنین آسیب برساند . د رحقیقت قرار گرفتن د ر این وضعیت د ر سه ماهه اول می تواند باعث نقص های جنینی شود . همچنین د ر سه ماهه د وم و سوم می تواند باعث زایمان زود رس و عفونت شود . اما کسانی که بارد ار نیستند معمولا مشکلی پید ا نخواهند کرد ؛ البته امکان انتقال عفونت های زنانه از طریق محیط استخر و سونا وجود د ارد که میزان آن ناچیز است.

کاهش درد های مزمن با جکوزی و سونا
د کتر فتانه اکبری، متخصص طب فیزیکی و توان بخشی: گرما می تواند فواید زیاد ی برای بد ن د اشته باشد ؛ به خصوص برای د رد ها و گرفتگی های مفصلی و عضلانی. د رواقع گرما گرد ش خون را افزایش می د هد و باعث شست وشو و خروج مواد زائد که تولید کنند ه د رد هستند می شود. گرما همچنین روی گیرند ه های د رد تاثیر می گذارد و آستانه تحمل د رد را بالا می برد . د ر بعضی موارد د ر د رد های مفصلی و عضلانی هم نقش د رمان کنند ه د ارد یعنی باعث می شود التهاب کاهش پید ا کند . بنابراین استفاد ه از سونا و جکوزی می تواند برای این د رد ها مفید باشد . البته این موضوع فقط د رمورد د رد های مزمن صد ق می کند و د رد های حاد با گرما بد تر می شوند .

جکوزی قدرت عضلات را کم نمی کند
وقتی فرد د ر محیط گرم قرار می گیرد عروق مرکزی اش تنگ و عروق محیطی بد نش گشاد می شوند و گرد ش خون د ر عضلاتش افزایش پید ا می کنند . به عبارتی گرد ش خون د ر ارگان های مرکزی ازجمله احشای د اخل شکم و ریه ها کاهش پید ا کرد ه و د ر ارگان های سطحی تر مثل عضلات و پوست بالا می رود . لازم به ذکر است که گرما باعث شل شد ن عضلات می شود اما قد رت عضله را کم نمی کند و باعث ناتوانی آن نمی شود ، بلکه باعث کاهش احساس گرفتگی و کوفتگی می شود . جکوزی علاوه بر د اشتن خاصیت گرماد هی، ویژگی ماساژد هی نیز د ارد بنابراین بیشتر از سونا گرد ش خون را د ر عضله بالا می برد .

بیماران قلبی مراقب باشند
افزایش گرد ش خون به د نبال استفاد ه از سونا، جکوزی و حوضچه آب سرد ، فشار اضافه ای روی سیستم قلبی عروقی وارد می کند و افراد ی که مشکلات قلبی، عروقی و نارسایی های قلبی د ارند ممکن است نتوانند این مسئله را تحمل کنند . بنابراین این افراد باید حتما با تایید متخصص قلب و متخصص د اخلی از این امکانات استفاد ه کنند ، اما افراد جوان و کسانی که قلب سالمی د ارند مشکلی نخواهند د اشت و می توانند بسته به تحمل شان برای حد ود ۱۰ تا ۱۵ د قیقه د ر گرما و سپس یک تا سه د قیقه د ر سرما قرار بگیرند و بعد د وباره این کار را تکرار کنند .

اگر افت فشار خون دارید
د کتر آتوسا مصطفوی، متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اکوکارد یوگرافی، عضو هیات علمی د انشگاه علوم پزشکی تهران: تفاوت ناگهانی د مای بد ن د ر افراد ی که مشکل زمینه ای و بیماری قلبی د ارند می تواند روی انقباض و انبساط عروق تاثیر بگذارد و مشکل ایجاد کند ، بنابراین استفاد ه از حوضچه آب سرد بلافاصله بعد از سونا و جکوزی برای کسانی که افت فشار خون یا مشکلات و گرفتگی های عروق کرونر یا بیماری های ماد رزاد ی قلبی همراه با انسد اد عروق و مشکلات د ریچه ای قلب د ارند ، می تواند خطرناک باشد .

با لنز به سونا نروید
د کتر فیروزه رحیمی، جراح و متخصص چشم، فوق تخصص قرنیه و استاد د انشگاه علوم پزشکی تهران: سونا اگر خیلی خشک باشد ، می تواند باعث خشکی سطح بد ن، همچنین چشم شود بنابراین افراد ی که د چار خشکی چشم هستند ممکن است با ورود به این محیط علائم خشکی چشم شان تشد ید شود . به طور کلی گرما باعث خشکی چشم می شود اما اگر با رطوبت همراه شود کمتر چشم را اذیت می کند ؛ بنابراین سونای بخار انتخاب بهتری نسبت به سونای خشک است.
نکته مهم اینکه د ر این محیط ها به هیچ وجه نباید از لنزهای تماسی استفاد ه کرد زیرا حرارت می تواند باعث خراب شد ن لنز شود . به طور کلی اصلا نباید با لنز تماسی وارد محیط استخر شد ؛ به خصوص لنزهای نرم که مقد اری آب د ارند و می توانند به راحتی آب آلود ه را به خود جذب کنند . جکوزی نیز مانند استخر به د لیل آلود گی های احتمالی که د ارد ، می تواند خطر عفونت های چشمی را بالا ببرد ؛ به خصوص اینکه محیط آن کوچک است و افراد زیاد ی وارد آن می شوند . علاوه براین مواد ضد عفونی کنند ه موجود د ر آب می تواند باعث تحریکات چشمی شود .

جکوزی و خطر ناباروری د ر مردان
به گفته د کتر ناصر شخص سلیم، متخصص ارولوژی، یکی از عوامل محیطی موثر بر ناباروری؛ د ماست. بالا رفتن د مای بد ن و استفاد ه از هر چیزی که د مای بد ن را بالا ببرد ، می تواند باعث نازایی شود . برای مثال مرد انی که به طور مکرر از جکوزی استفاد ه می کنند بیشتر د ر خطر نازایی قرار د ارند . د مای آلت تناسلی آقایان د ر حالت طبیعی باید حدود نیم تا یک درجه از حرارت بدن

پایین تر باشد تا بتواند عملکرد اسپرم سازی را به صورت مناسب انجام د هد . د کتر سید امیر محسن ضیائی، متخصص کلیه و استاد د انشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز معتقد است گرما به طور کلی می تواند روی باروری آقایان تاثیر منفی بگذارد به خصوص اگر مد اوم و طولانی مد ت باشد و فرد زمینه ای د ر رابطه با مشکلات باروری د اشته باشد . وی به آقایانی که د چار مشکلات باروری هستند توصیه می کند از قرار گرفتن طولانی مد ت د ر معرض گرما به خصوص د ر ناحیه تناسلی شان خود د اری کنند و به صورت مکرر از جکوزی استفاد ه نکنند .

گرمای زیاد ، واریس را تشدید می کند ؟
د کتر آزیتا صفارزاد ه، متخصص زنان و فوق تخصص نازایی و لاپاروسکوپی: گرما به اند ازه ای که برای آقایان مضر است برای خانم ها خطر ند ارد . با این حال استفاد ه از د رجه حرارت بالا برای خانم ها نیز توصیه نمی شود . از این لحاظ که بالا رفتن د ما معمولا باعث می شود رگ های پا د رجه حرارت شان بالا برود و د رنتیجه د ر ناحیه تناسلی و د ر سطح پاها احتمال ایجاد واریس افزایش می یابد . این واریس ها حتی ممکن است د ر بارد اری با خونریزی همراه شوند .

جکوزی آلودگی بیشتری د ارد ؟
د کتر ژانت سروش، متخصص بیماری های عفونی و تب د ار: بیماری های بسیاری می توانند از طریق استخرها انتشار پید ا کنند . د رواقع انتقال بیماری از طریق شنا کرد ن د ر استخر بیشتر د ر آب های گرم اتفاق می افتد و میزان آلود گی ها د ر آب گرم بیشتر از آب خنک است، زیرا تاثیر مواد ضد عفونی کنند ه مانند کلر د ر آب گرم کاهش می یابد و میکروب ها د ر این شرایط سریع تر رشد می کنند . بنابراین د ر آب های گرم به خصوص جکوزی تعد اد میکروب ها بیشتر و اثر کلر کمتر خواهد بود .

کدام سونا مناسب مزاج شماست؟
د کتر علیرضا عباسیان متخصص طب سنتی، عضو هیات علمی د انشگاه علوم پزشکی تهران معتقد است شیوه استفاد ه از سونا و جکوزی به مزاج و طبع تان بستگی د ارد و د و فرد متفاوت، هرگز نباید از شیوه مشابهی استفاد ه کنند .
د ر گذشته حمام ها طبقه بند ی خیلی خاصی د اشتند ؛ برای مثال د ر یک حمام تنظیف وجود د اشت که افراد هر ۷ تا ۱۰ روز یک بار برای یک و نیم تا د و ساعت از آن استفاد ه می کرد ند . این حمام شامل چهار خانه بود ازجمله خانه سرد و تر، خانه گرم و تر، خانه سرد و خشک و خانه گرم و خشک. د رواقع هر فرد ی باتوجه به مزاجی که د اشت به توصیه حکما از این حمام ها استفاد ه می کرد . همچنین حمام ها بنا بر د رجه آب طبقه بند ی می شد ند ازجمله حمام سرد ، بسیار سرد ، معتد ل، گرم و بسیار گرم که مناسب ترین آنها حمام معتد ل و تاحد ود ی سرد است. حمام های گرم باعث تحلیل رفتن بد ن، سست شد ن اجزای بد ن و بی حالی می شوند بنابراین استفاد ه زیاد از سونا و جکوزی به صلاح نیست.
به طور کلی افراد ی که رطوبت بد ن شان خیلی بالاست یا کسانی که شب ها آب د هان شان روی بالش می ریزد یا کسانی که حافظه شان ضعیف است یا خیلی د چار نفخ می شوند بهتر است از سونای خشک استفاد ه کنند . اما کسانی که رطوبت بد ن شان کم است و معمولا پوست شان سرد و خشک است یا د ر روابط سرد هستند و انرژی کمی د ارند بهتر است برای بازه های زمانی کوتاه از سونای مرطوب استفاد ه کنند .

به بدن تان شوک وارد نکنید
استفاد ه از حوضچه آب سرد بلافاصله بعد از سونا یا جکوزی می تواند فوق العاد ه خطرناک باشد و شوک شد ید ی به کل بد ن وارد کند . این د رحالی است که افراد می توانند همان نشاطی که با پرید ن د اخل حوضچه آب سرد پید ا می کنند را با زد ن پا تا مچ د ر آب سرد برای سه د فعه بعد از سونا یا حمام به د ست آورند . د رواقع نقاط تحریک بد ن د ر کف د ست و کف پا هم وجود د ارند و کافی است کف پای خود را د اخل آب یخ بگذارید تا همان نشاط را به د ست آورید .